Dây chuyền nang cứng

Dây chuyền nang cứng: bao gồm các phòng: Tạm trữ nguyên liệu, pha chế, chạy máy, định hình, đóng gói cấp 1.

Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn và được cân tại phòng cân ở Kho nguyên liệu theo lệnh sản xuất. Sau đó, Bộ phận kho sẽ chuyển nguyên liệu vào phòng Tạm trữ nguyên liệu. Bộ phận sản xuất sẽ lấy nguyên liệu và chuẩn bị có các công đoạn tiếp theo.

Nhà máy đã đầu tư, trang bị máy móc hiện đại để phục vụ các công đoạn trong sản xuất. Đối với công đoạn pha chế, giai đoạn trộn có Máy trộn lập phương công suất 3 tạ, Máy copac tạo hạt và giai đoạn sấy có máy sấy tĩnh, máy sấy tầng sôi. Tùy thuộc vào quy trình do R&D xây dựng, Bộ phận sản xuất sẽ sử dụng máy móc phù hợp.

Các dạng của nang cứng khá đa dạng nên giai đoạn định hình có rất nhiều máy móc như: máy tạo viên hoàn, máy dập viên, máy bao film, máy đóng nang.

Bài viết trước đó Dây chuyền chiết rót, siro